Elevhälsa

Elevhälsa

Skolsköterskaskolsköterska al salamah

Skolhälsovården (och skolläkare) är elevers, föräldrars och skolpersonals rådgivare i frågor som rör elevernas fysiska och psykiska hälsa. Vi arbetar i första hand förebyggande/hälsofrämjande i skolan.

Skolhälsovårdens arbetsuppgifter är bland annat: 

 • Att utföra hälsoundersökningar till all elever
 • Att utföra kompletterande vaccinationer till årskurs 4 och6 under skoltid
 • Att delta i elevvårdsarbetet med elevvårdspersonal på skolan.
 • Att förmedla kontakt till skolläkaren vid skolrelaterade problem hos eleven.

Elever med hälsoproblem och/ eller med särskilda behov erbjuds dessutom individuellt utformat stöd, som ofta innebär tätare kontakter med skolhälsovården.

Mottagningstider

Måndag - Tisdag - Torsdag 08:00- 14:40
Telefon: 0729-08 16 60
 Skolhälsovården har tystnadsplikt!

Kurator

Kuratorns uppdrag är att arbeta med psykosociala frågor kring eleverna och gör utredningar/bedömningar. Al-Salamah skolans kurator arbetar väldigt koncentrerat. Kuratorn gör uppföljningar kring elever som av olika skäl ej mår bra. Det kan gälla elever som har hög frånvaro, som är dåligt motiverade för skolarbetet, som har problem med kamratrelationer och/ eller familjerelationer eller andra sociala problem.

Kuratorn fungerar också som en länk för samverkan utanför skolan och arbetar dessutom med följande;kurator al salamah

 • Stödsamtal: Kurator har stödsamtal med elever enskilt eller i grupp, anhöriga deltar i vissa fall. Det kan gälla socialt stöd i skolsituationen, att öka elevens medvetande om sin situation och sina möjligheter till förändring. Det kan gälla samtalsstöd gällande sociala problem eller livssituationer som påverkar skolarbetet.
 • Arbete i klass/grupp: Kurator arbetar utifrån önskemål i klasser kring konflikter, mobbning, livsfrågor, droger och socialt arbete.
 • Rådgivning/information: Kurator informerar om och svarar på frågor kring vardagsjuridik och hänvisar vidare till andra instanser.
 • Handledning/konsultation: Kurator är en professionell samtalspartner i psykosociala frågor för elever, vårdnadshavare, lärare, rektor, samt övrig personal.

Skolkuratorn har tystnadsplikt som omfattas enlig 7 kap. 9§ 1 st SekrL samt anmälningsplikt jml § 14:1 SoL.

 

psykolog al salamahSkolpsykolog

Skolpsykologen är en del av elevhälsan och erbjuder råd och stödsamtal till elever, föräldrar och personal. Stödet kan ske i grupp eller enskilt.

Vid behov kan skolpsykologen genomföra en psykologutredning. En sådan består av tester och samtal med eleven, samtal med föräldrar och skolpersonal för att få en så hel bild som möjligt av de kognitiva, emotionella och psykosociala bakgrundsfaktorerna vid t ex inlärningssvårigheter, koncentrationssvårigheter eller samspelssvårigheter.

Du kan även vända dig till skolans psykolog om du/ ditt barn har svårigheter som du behöver hjälp med att beskriva för övrig personal. Tillsammans letar vi sedan efter möjliga lösningar på de problem eleven kan hamna i.

Psykologen arbetar under Hälso och Sjukvårdslagens sekretessbestämmelser.

Specialpedagogpedagog al salamah

Arbetar med pedagogisk kartläggning av situationen kring barn i behov av särskilt stöd och arbetar med följande:

 • Hjälper till i arbetet med utvecklingsplaner och åtgärdsprogram.
 • Ger handledning/konsultation till personal.
 • Har kontakt med andra stödfunktioner kring barnet.
 • Kan vara delaktig i föräldrakontakter.
 • Ger kunskap till personal angående barn i behov av särskilt stöd.
 • Har kontakt med andra skolformer och institutioner.
 • Är med vid överlämning och uppföljning vid övergångar.
 • Ingår i elevvårdsgruppen på respektive klass samt deltar vid behov i elevvårdskonferenser.

 

Utvecklingsgrupp

Skolan har en utvecklingsgrupp som träffas en gång i månaden, utvecklingsgruppen består av rektor, specialpedagoger och förstelärare.

Utvecklingsgruppens uppdrag är att:

 • Skapa förutsättningar för verksamhetens måluppfyllelse.
 • Analysera och värdera resultat och arbetsprocesser.
 • Samordna beslut som berör verksamheten som helhet.