Synpunkter

Synpunkter

På denna sida kan du läsa om de rutiner vi har för klagomålshantering på Al-Salamahskolans grundskola/fritids. Dina synpunkter är värdefulla för att vi ska kunna förbättra verksamheten.

Enligt 4 kap 8§ i skollagen gällande från 1 juli 2011 ska det finnas rutiner för klagomål: "Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt."

Vi strävar efter att vår verksamhet ska vara så bra som möjligt – dina synpunkter är därför viktiga för oss. Vi på Al-salamahskolan har ett positivt förhållningssätt till synpunkter och klagomål. Vi arbetar med ett systematiskt kvalitetsarbete för att förbättra kvalitet och resultat. I det ingår bland annat rutiner för klagomål kring utbildning, trygghet och trivsel och det är av yttersta vikt i ett fungerande kvalitetssystem att lära sig av och utvecklas utifrån klagomål som inkommer.

Klagomålshanteringen har som syfte att:

  • Stärka brukarnas inflytande .
  • Utöka dialogen med brukarna .
  • Underlätta för att enkelt och snabbt rätta till brister som uppstår i verksamheten .
  • Öka trovärdigheten och legitimiteten för verksamheten genom att visa på att vi tar brukarnas synpunkter på allvar samt öka upplevelsen av kvalitet i vår verksamhet.

 

Vem framför jag mina klagomål till?

Om det är något som inte motsvarar dina förväntningar eller som du är missnöjd med i ditt barns utbildning, framför det i första hand till ditt barns pedagoger i skolan/fritids. Om ni inte lyckas lösa problemet och ditt missnöje kvarstår vänd dig till skolans kontor så att verksamheten själv får möjlighet att agera. Skulle det vara så att du fortfarande är missnöjd, gör du ett skriftligt klagomål, via telefon eller via besök till rektor Wael Eido . Det skriftliga klagomålet skickas till rektor via e-post: rektor@alsalamahskolan.com eller till skolans styrelse via e-post: styrelsen@alsalamahskolan.com eller med vanlig post.

Vad händer med klagomålet?

Alla klagomål utreds, följs upp och dokumenteras. Redovisning sker till styrelsen om klagomålets art och vilka åtgärder som vidtagits.

 

Hur lång tid tar det innan jag får svar?

Alla klagomål ska hanteras enligt en gemensam rutin och den som lämnat ett klagomål ska få återkoppling inom 10 arbetsdagar från rektor. Ibland kan ett klagomål vara komplicerat eller av annat skäl kräva längre tid för oss att undersöka. Behöver vi mer än 10 arbetsdagar meddelar vi dig orsaken till fördröjningen.